Ogłoszenie nr 538137-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Gmina Miejska Hrubieszów: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i adaptacji budynku przy ulicy 3-go Maja 10 w ramach realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hrubieszów, krajowy numer identyfikacyjny 95036888800000, ul. ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1 , 22-500   Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6962380 w. 56, , e-mail zp@miasto.hrubieszow.pl, , faks 846 962 380.
Adres strony internetowej (URL): umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 22-500 Hrubieszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i adaptacji budynku przy ulicy 3-go Maja 10 w ramach realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”
Numer referencyjny: PRG.MR.ZP.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie remontu nieruchomości położonej w obszarze Śródmieścia Hrubieszowa ul. 3-go Maja 10. 1. Opis stanu istniejącego budynku. Nieruchomość położona przy ul. 3-go Maja 10, na obszarze Śródmieścia miasta Hrubieszowa, którego układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków. Graniczy od południa z pasem drogowym ul. 3-go Maja – drogi wojewódzkiej, zarządzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, od zachodu z nieruchomością zabudowaną PZU, od północy z terenem osiedla mieszkaniowego Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica, od wschodu z nieruchomością zabudowaną ZUS. Budynek dawnego Syndykatu Rolniczego w Hrubieszowie, pobudowany w 1920 r. w stylu późnej secesji, na działkach oznaczonych nr ewid. 199/1 i 198/27, wpisany do rejestru zabytków. Ilość kondygnacji nadziemnych II, ilość kondygnacji podziemnych I, strych nieużytkowy, małe podpiwniczenie wykorzystywane na kotłownię i skład opału. Ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegły ceramicznej pełnej. Stropy piwnic i kondygnacji nadziemnych betonowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą profilowaną. Podłogi, posadzki i schody wykonane ze zróżnicowanego materiału, kolidujące z zabytkowym charakterem budynku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej, wentylacyjną. Instalacje w złym stanie technicznym wymagającym przebudowy i uzupełnienia.. Elewacja budynku w złym stanie technicznym, z odpadającymi tynkami, gzymsami i uszkodzonymi elementami ozdobnym takimi jak pilastry, balustrady, bonie i elementy attyk, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, na piętrze wymieniona, na parterze wyeksploatowana w złym stanie, do wymiany. Na piętro budynku i strych prowadzą trzy klatki schodowe, część barierek na klatkach schodowych oryginalna. Cały budynek wymaga gruntownego remontu, zlikwidowania starej kotłowni i komina, rozbiórki przybudówek zlokalizowanych w tylnej części budynku, usunięcia kiosku z ubezpieczeniami, demontażu szpecących i niszczących elewację tablic reklamowych, anten i innych elementów zbędnych i kolidujących z zabytkowym charakterem obiektu, odgrzybienia. Wskazane jest wykonanie przyłącza wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, wymiany pokrycia dachowego z blachy, uzupełnienia zużytych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, włączenia odwodnienia budynku do kanalizacji deszczowej, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiany instalacji technicznych. Teren przy budynku jest poważnie zdegradowany i wymaga likwidacji urządzeń i obiektów kolidujących z charakterem budynku a będących pozostałością po wcześniejszym przeznaczeniu budynku i terenu na bazę Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni i związanej z tym zabudowy gospodarczej, ponownego zagospodarowania urządzenia zieleni dojazdu, małego parkingu wewnętrznego, podkreślenia granic nieruchomości poprzez jego ogrodzenie. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieścia” miasta Hrubieszowa przewidują dla tego terenu, oznaczonego symbolem B20U utrzymanie istniejących funkcji usługowych, usług publicznych, komercyjnych i funkcji mieszkalnej, zezwalają na remonty i rewaloryzację obiektu i terenu. Teren przyległy uzbrojony w sieć wod-kan, energetyczną, teletechniczną, kanalizację deszczową. Bezpośrednio przed budynkiem Syndykatu w pasie drogowym ul. 3-go Maja jest parking dla około 10 pojazdów. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa – 1187,37 m2 , Kubatura – 7.337,60 m3 2. Zakres Opracowania 1) Inwentaryzacja budynku. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej istniejącego budynku z opisem technicznym i częścią rysunkową oraz serwisem fotograficznym. Inwentaryzacja powinna zawierać elementy niezbędne do sporządzenia ekspertyzy technicznej i projektu budowlano-wykonawczego, w tym miedzy innymi: rzuty kondygnacji podziemnej, kondygnacji nadziemnych i dachu łącznie z jego konstrukcją, rzuty fundamentów, przekroje pionowe w charakterystycznych miejscach, obejmujące całość budynku. Przekroje fundamentów, wysokości pomieszczeń, grubości ścian wewnętrznych, zewnętrznych, szczegółowy opis stropów z warstwami technologicznymi, inwentaryzację konstrukcji dachowej Przekroje stropów, warstw podłogowych, otworów okiennych i drzwiowych, przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych. Wskazanie miejsc szczególnie uszkodzonych i wymagających dodatkowych zabezpieczeń, przemurowań i wzmocnień. Inwentaryzację terenu przyległego pod kątem potrzeby likwidacji barier architektonicznych i zbędnych elementów terenowych. Inwentaryzacja detali architektonicznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zabytkowym charakterem budynku. Inwentaryzację budynku należy wykonać uwzględniając jej wykorzystanie dla potrzeb opracowania ekspertyzy technicznej budynku i projektu budowlano-wykonawczego jego remontu z przeznaczeniem na budynek administracyjny i użyteczności publicznej – docelowo Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa. Inwentaryzację należy opracować w wersji „papierowej” w 6 egz, w wersji cyfrowej 1 egz. 2) Ekspertyza techniczna. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, z ustaleniem faktycznego stopnia jego zużycia, wskazaniem miejsc uszkodzonych i wymagających naprawy, przebudowy lub całkowitej wymiany. Określenie stanu technicznego fundamentów, murów zewnętrznych i wewnętrznych piwnic, murów kondygnacji nadziemnych, stropów, kominów, nadproży, schodów, wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, stolarki okiennej i drzwiowej i przydatności budynku do remontu. Wskazanie sposobu wzmocnień elementów konstrukcyjnych budynku uwzględniając potrzebę uzupełnienia i naprawy konstrukcji dachowej w miejscach jej osłabienia. Wskazanie miejsc szczególnie uszkodzonych i wymagających dodatkowych zabezpieczeń, przemurowań i wzmocnień. Inwentaryzację terenu przyległego pod kątem potrzeby likwidacji barier architektonicznych i zbędnych elementów terenowych. Opracowanie ekspertyzy mykologicznej, ze wskazaniem stanu zagrzybienia i sposobu jego likwidacji. Ekspertyzę należy opracować w wersji „papierowej” w 6 egz. w wersji cyfrowej 1 egz. 3) Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku należy opracować uwzględniając położenie nieruchomości na terenie Śródmieścia miasta Hrubieszowa, którego układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków pod poz. A/650 oraz fakt, że budynek przy ul. 3-go Maja 10 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/1297. Wszystkie działania projektowe i inwestycyjne należy uzgadniać z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. W procesie projektowania uwzględnić wytyczne konserwatorskie do remontu budynku (Znak: IN.III.5183.35.1.2017 z dnia 31.03.2017 r). Budynek po remoncie wykorzystywany będzie na siedzibę Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa w tym: biuro HCD, Miejska Biblioteka Publiczna, Fundacja Polsko-Francuska im. Stefana i Krystyny Du Chateau, Klub Seniora. Wstępny program użytkowy budynku po remoncie przewiduje pomieszczenia gdzie będzie się mieścić Siedziba Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, Miejska Biblioteka Publiczna, sala konferencyjna na około 100 osób z pomieszczeniem socjalnym, dwie sale szkoleniowe na 20 osób każda, pomieszczenie wielofunkcyjne dla organizacji pozarządowych. Należy zaprojektować windę osobową na I piętro budynku. Piwnice – węzeł cieplny z wymiennikownią, podręczny magazynek sprzętu gospodarczego do utrzymywania porządku na terenie posesji. Parter – siedziba Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa w tym: Miejskiej Biblioteki Publicznej o pow. użytkowej min. 400 m2 z księgozbiorem: dla dzieci w dużym pomieszczeniu w skrzydle zachodnim, dla dorosłych w dużym pomieszczeniu w skrzydle wschodnim, czytelnią, wypożyczalnią, cyfrowym archiwum tradycji lokalnej, pracowniami multimedialnymi, zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym. Jedno pomieszczenie z dostępem od ul. 3-go Maja planuje się przeznaczyć na Punkt Informacji Turystycznej. Piętro – sala konferencyjna na około 100 osób z wyposażeniem multimedialnym w skrzydle zachodnim, z zapleczem socjalnym, sanitarnym, szatnią ogólnodostępną i pomieszczeniem biurowym, siedziba Fundacji Polsko Francuskiej, Klubu Seniora, pomieszczenie wielofunkcyjne dla organizacji pozarządowych, galeria Przy opracowaniu projektu remontu należy wykorzystać wykonaną inwentaryzację budynku i ekspertyzę techniczną. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej: a) projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej z projektem zabudowy działki 199/1 i 198/27, uwzględniający kompleksowy remont wewnętrzny i zewnętrzny, przebudowę, wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych wskazanych w ekspertyzie technicznej. Wymianę pokrycia dachowego z blachy, uzupełnienia zużytych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek wykonanie elewacji, odtworzenie wszystkich charakterystycznych detali elewacji i wnętrza budynku, remont klatek schodowych, projekt barierek schodowych, projekt odgrzybienia, zabezpieczenia, izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Rozebranie wtórnych ścian działowych i innych elementów wykonanych w sposób rażąco sprzeczny z charakterem obiektu i jego przeznaczeniem oraz rozbiórka przybudowanego komina c.o. z szachtem przykominowym. b) zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej, parkingów wewnątrz posesji, urządzenie zieleni, alejek, oświetlenia i ogrodzenia. c) projekty branży sanitarnej z wykonaniem: instalacji ciepłej wody, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, nowej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz przyłączy zewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. d) projekty branży elektrycznej i teletechnicznej z wykonaniem: instalacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), instalacje systemów audio-wizualnych (AV), instalacji telefonicznej, instalacji sieci strukturalnej (LAN) instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej, projekty zewnętrznych przyłączy technicznych wszystkich branż:, elektrycznego, teletechnicznego, łącznie z projektami likwidacji kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym uzbrojeniem terenu. e) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. f) wizualizacja obiektu z zagospodarowaniem zewnętrznym w formacie 3D. g) opracowanie STWIOR i BIOZ. h) opracowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót, dla wszystkich robót objętych projektem remontu i obejmujących wszystkie roboty branżowe wewnętrzne i zewnętrzne i zbiorczego zestawienia kosztów budowy. i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych: zaopatrzenia w energię elektryczną, doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków, przyłączy teletechnicznych. Uzgodnienie projektów wszystkich branż z instytucjami, zarządcami sieci technicznych, dróg, Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. j) jeżeli przedsięwzięcie będzie wymagało decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Wykonawca ma uzyskać taką decyzję w imieniu Zamawiającego w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę kartę informacyjną przedsięwzięcia. k) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 3. Załącznik 9 do SIWZ stanowi Dodatkowe dokumenty do Opisu Przedmiotu Zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) I etap w terminie 20 dni od daty podpisania umowy – wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację, ekspertyzę techniczną, 2) II etap w terminie 90 dni od daty podpisania umowy – wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej z branż.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1.1 wykonał (zakończył) należycie, co najmniej dwie ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych lub użytkowych, o kubaturze powyżej 1000 m3 każda, wpisanych do rejestru zabytków 1.2 wykonał (zakończył) nalezycie, co najmniej dwie inwentaryzacje budowlane budynków mieszkalnych lub użytkowych, o kubaturze powyżej 1000 m3 każda, wpisanych do rejestru zabytków 1.3 wykonał (zakończył) należycie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) remontu i/lub przebudowy budynku o kubaturze powyżej 1000 m3 każda, wpisanego do rejestru zabytków. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem kubatury obiektu, zakresu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 1.4. skieruje do realizacji zamówienia, osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 1) osobę pełniącą funkcję Koordynatora - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu przy zabytkach w tym doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 1 inwentaryzacji budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz 1 projektu budowlano-wykonawczego remontu i/lub przebudowy budynku mieszkalnego lub użytkowego wpisanego do rejestru zabytków, o kubaturze powyżej 1000 m3, 2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu przy zabytkach przy zabytkach, w tym doświadczenie wykonaniu co najmniej 1 ekspertyzy technicznej budynku wpisanego do rejestru zabytków, o kubaturze powyżej 1000 m3, 3) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, 6) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt.2 a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 2 b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących wymienionych usług określających czy te usługi zostały wykonane - stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej 150.000,00 zł..
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie było złożone na etapie składania oferty jeżeli dotyczy. 4. dokumenty podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy: a) Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące zł.). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.07.2017 r. do godz. 10.00 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66 12 40 28 29 1111 0000 4027 0267 z dopiskiem „ wadium do przetargu Nr PRG.MR.ZP.271.8.2017” – o wniesieniu wadium decyduje moment wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Dowód wpłacenia wadium można dołączyć do oferty lub przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U.2016.359 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
Termin udzielonej gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w następujących przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą wprost wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), zmiana ta nie dotyczy wzrostu cen i rozliczeń wynikających z łączących Wykonawcę z innymi podmiotami zależności i rozliczeń finansowych. 2) gdy konieczność zmiany, w tym zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 3) zaistnienia siły wyższej (w szczególności powódź, pożar, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizację Umowy. 3. Nie uznaje się za siłę wyższą: 1) strajków w przedsiębiorstwach należących do stron oraz w przedsiębiorstwach, z którymi łączą strony Umowy lub z którymi strony zamierzały zawrzeć Umowy. 2) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź pogorszenia stanu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową. 3) zmniejszenie podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy. 4) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 5) istotnego wzrostu cen materiałów, wyrobów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w szczególności w przypadku: 1) zmiany podmiotów przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w szczególności w przypadku: 1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty, w tym także przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymaganych decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 2) przedłużania się terminu załatwienia sprawy tj. wydania przez organ administracji lub inne podmioty, w tym także przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (termin załatwienia spraw należy przyjąć zgodnie k.p.a.); 3) wykonania dodatkowych prac w związku z nowymi wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego; 4) zmiany warunków projektowania w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu Umowy; 5) pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH