Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Burmistrz Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, TURYSTYKI I PROMOCJI (WSP)
Adres komórki

ul. 3 Maja 15

Telefon
846962380, 846962382 wew. 51
Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: Naczelnik Wydziału - Wioletta Pietrusiewicz

Zadania:

 

 1. w zakresie spraw społecznych:
  a) koordynacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektu programu współpracy;
  b) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta w sferze zadań publicznych;
  c) udzielanie organizacjom pozarządowym informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji;
  d) opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej mieszkańców miasta Hrubieszów;
  e) koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej, w tym działań na rzecz młodzieży, rodziny i seniorów;
  f) działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet;
  g) kreowanie polityki partnerstwa społecznego;
  h) prowadzenie spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców miasta Hrubieszów, w tym zarządzanie internetową platformą partycypacyjną;
  i) organizacja, wspieranie i określanie zasad procesu konsultacji dla wydziałów i jednostek organizacyjnych;
  j) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego;
  k) organizacja procesu budżetu obywatelskiego oraz monitorowanie jego realizacji;
  l) inicjowanie i współorganizowanie szkoleń dotyczących w szczególności budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych;
  m) zarządzanie i organizacja procesu naboru wniosków oraz koordynowanie i monitorowania realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej;
  n) prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu „Hrubieszowska Karta Seniora”,
  o) sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z funkcjonowaniem:
  - Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie,
  - Hrubieszowskiej Rady Seniorów,
  - Gminnej Rady Pożytku Publicznego,
  - Miejskiej Rady Sportu,
  - Hrubieszowskiej Rady Kobiet;

 2. w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  a) koordynowanie działań i programów w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  b) ogłaszanie otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej,
  c) przyznawanie nagród za wysokie wyniki sportowe,
  d) realizacja wypłat związanych z uczestnictwem dzieci i młodzieży ze szkół miejskich w zawodach sportowych;

 3. w zakresie turystyki i rekreacji:
  a) koordynowanie działań w zakresie tworzenia, rozwoju i promowania walorów turystycznych Hrubieszowa,
  b) współpraca z organizacjami turystycznymi różnego szczebla;

 4. w zakresie promocji i komunikacji społecznej:
  a) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta,
  b) komunikacja społeczna i public relations,
  c) prowadzenie oficjalnych profili na portalach społecznościowych,
  d) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji przedsięwzięć mających na celu prowadzenie działań marketingowych,
  e) sprawy udostępniania herbu Miasta,
  f) redagowanie Gazety Hrubieszowskiej,
  g) promocja Miasta w kraju i poza jego granicami, w tym organizacja oraz udział w imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych, takich jak: wystawy, targi, itp.,
  h) podejmowanie przedsięwzięć i organizowanie we współpracy z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi wydarzeń promujących Miasto poprzez imprezy artystyczne, rozrywkowe, oferty turystyczne, rekreacyjno-sportowe, itp.,
  i) obsługa udziału przedstawicieli władz miasta w różnego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach (w tym zamawianie kwiatów i wieńców, przygotowywanie listów okolicznościowych, życzeń, grawerunków, itp.) z zastrzeżniem § 35 pkt 7 lit. e,
  j) koordynacja działań związanych z Honorowym Patronatem Burmistrza wydarzeń i przedsięwzięć istotnych dla środowisk oraz organizacji społecznych,
  k) opracowywane i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Mieście oraz współdziałanie w tym zakresie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi,
  l) organizacja pobytów delegacji zagranicznych oraz organizowanie zagranicznych wyjazdów władz miasta,
  m) organizacja wizyt studyjnych;

 5. prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w zakresie tzw. projektów „miękkich” dotyczących merytorycznego zakresu zadań wydziału;

 6. współpraca z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów;

 7. prowadzenie spraw w zakresie nadawania honorowego obywatelstwa miasta oraz odznaczeń, medali i innych tytułów.”

Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WSP”.


 


Osoba odpowiedzialna za publikowane informacje: Wioletta Pietrusiewicz


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-02-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
01-02-2021