Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Z-ca Burmistrza

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (WIR)
Adres komórki
ul. 3 maja 15
Telefon
846962380, 846962382 wew. 29, 42
Email

Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: Naczelnik Wydziału - Przemysław Podskarbi
 

Zadania: 

 1. prowadzenie ewidencji oraz bieżąca analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.
 2. planowanie zadań inwestycyjnych o charakterze ogólno-miejskim
 3. realizacja całokształtu zadań z zakresu pozyskiwania środków unijnych i pozabudżetowych,
 4. sporządzanie wniosków, programów, przygotowywanie umów oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z zakresu przyznanych dotacji,
 5. nadzór nad sporządzaniem planów, programów, sprawozdań i analiz wynikających z kompetencji i upoważnień,
 6. współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie planowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo komunalne.
 7. współpraca z zarządcami dróg na terenie miasta w zakresie koordynacji planowanych inwestycji ogólno-miejskich oraz planowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących dróg,
 8. udzielanie merytorycznej pomocy innym Wydziałom Urzędu Miasta, jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej oraz przedsiębiorcom w zakresie wypełniania i kompletownia wniosków o środki finansowe pozabudżetowe, w tym fundusze Unii Europejskiej.
 9. nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na ich rozwój,
 10. gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej i przygotowywania propozycji ich wykorzystania,
 11. sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
 12. prowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 13. koordynowanie i opracowywania bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych i wyznaczania kierunków rozwoju gminy,
 14. realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy,
 15. gromadzenie informacji o Hrubieszowie i podejmowanie działań marketingowych związanych z promowaniem potencjału gospodarczego i rozwoju Hrubieszowa,
 16. przygotowywanie i nadzorowanie aktualności stron internetowych Urzędu,
 17. współpraca z Centrum Informacji Europejskiej,
 18. opracowywanie programów dotyczących promocji miasta, sposobów jej finansowania oraz przygotowywanie informacji o jej przebiegu,
 19. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście,
 20. rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów,
 21. udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo – promocyjnych,
 22. współdziałanie z gminami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących współpracy handlowe i gospodarczej,
 23. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 24. prowadzenie spraw związanych z godzinami pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 25. nadzór nad targowiskami, bazarami i halami targowymi,
 26. wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 27. przygotowywanie propozycji stawek opłat targowych,
 28. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 29. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów objętych zezwoleniami i licencjami.
 30. opracowywanie informacji na temat figurowania w ewidencji działalności gospodarczej.


Sprawy prowadzone przez wydział

 


 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI


ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ 


Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WIR”.

Osoba odpowiedzialna za publikowane informacje: Przemysław Podskarbi


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019