Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Z-ca Burmistrza

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WNP)
Adres komórki

ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1

Telefon
846962380, 846962382 wew. 38, 46
Email

Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: 

Naczelnik Wydziału - Marta Szopa            (pokój Nr 19)

Zastępca Naczelnik - Sławomir Budzyński (pokój nr 20)Zadania:

 1. prowadzenie komunalizacji mienia.
 2. tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo i infrastrukturę miasta.
 3. przygotowywanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych.
 4. ewidencjonowanie nieruchomości oraz dokonywanie scaleń, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości w ramach gospodarki mieniem komunalnym.
 5. prowadzenie rokowań poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego przez Skarb Państwa i zapewnienie wyceny tych nieruchomości.
 6. administrowanie i zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem będących w bezpośrednim zarządzie Burmistrza.
 7. wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (najem, dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste)
 8. zbywanie nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w trybie przetargu i trybie bezprzetargowym.
 9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawo rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
 10. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, użyczenie oraz prowadzenie spraw w zakresie zamiany i darowizny nieruchomości.
 11. prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu nieruchomości.
 12. aktualizacja opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
 13. ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowników wieczystych z tytułu nie zagospodarowania nieruchomości w ustalonym w terminie w umowie.
 14. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 15. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 16. uzyskiwanie opinii właściwego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy wpisanych do rejestru zabytków w przypadku ich sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste lub dokonywanie podziału geodezyjnego.
 17. ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej lub z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.
 18. uwłaszczanie osób prawnych, komunalnych i spółdzielni.
 19. prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości, w tym zmiana nazw ulic i nadawanie nazw nowym ulicomi placom.
 20. prowadzenie spraw z zakresu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 21. prowadzenie spraw z zakresu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocen aktualności planów.
 22. prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 23. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
 24. analiza wstępnych podziałów nieruchomości badanie ich zgodności z ustaleniami planu lub decyzji o warunkach zabudowy.
 25. prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń oraz podziałów nieruchomości w trybie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy lub przepisami odrębnymi.
 26. naliczanie opłat z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości wynikających z działań planistycznych oraz sporządzanie informacji o wydanych decyzjach.
 27. prowadzenie rejestru aktualnych i nieaktualnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwum materiałów planistycznych.
 28. dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz ocen aktualizacji planów szczegółowych.


W wydziale istnieją następujące stanowiska pracy:

 1. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami
 2. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego


Sprawy prowadzone przez wydział: 


W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących planach zagospodarowania miasta
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planów szczegółowych
 3. Przygotowywanie ocen zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 4. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości wynikających z działań planistycznych
 5. Prowadzenie archiwum aktualnych i nieaktualnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwum materiałów planistycznych.


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 roku Dz. U. poz. 647 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1628)

II. Forma załatwienia sprawy:

 • zaświadczenie - wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni

III. Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • mapa geodezyjna nieruchomości

IV. Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł

V. Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje

WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 293 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn. zm.)

II. Forma załatwienia sprawy:

 •  wypis i wyrys - wydane bez zbędnej zwłoki

III. Wymagane dokumenty:
- wniosek
- mapa geodezyjna nieruchomości

IV. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:
- od wypisu: 
do 5 stron 30,00 zł.
powyżej 5 stron 50.00 zł
- od wyrysu 
za każdą stronę wchodzącą w skład wyrysu pełną
lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 20 zł 

V. Tryb odwoławczy:
- nie przysługuje

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 256 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 293 z późn. zm.)

II. Forma załatwienia sprawy:
- decyzja administracyjna, wydana w terminie przewidzianym w KPA (1 miesiąc lub 2 miesiące w zależności od charakteru sprawy)

III. Wymagane dokumenty:
- wniosek
- 4 egz. kopii mapy zasadniczej 

IV. Opłaty:
598 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek)

56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

V. Tryb odwoławczy:
- od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.


ANALIZA WSTĘPNYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, BADANIE ICH ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI PLANÓW

I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 256 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 518 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. Nr 268 poz. 2663/

II. Forma załatwienia sprawy:
- postanowienie - wydane w terminie przewidzianym w KPA
III. Wymagane dokumenty:
- wniosek
- 2 egz. wstępnego projektu podziału działki 
- tytuł własności
- decyzja o warunkach zabudowy – jeśli była wydana
- wypis z katastru nieruchomości

IV. Opłaty:
- wolne od opłaty skarbowej 
V. Tryb odwoławczy:
-na postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu 

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 518 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. Nr 268 poz. 2663/

II. Forma i termin załatwienia sprawy
- Decyzja administracyjna, wydana w terminie przewidzianym w KPA (1 miesiąc lub 2 miesiące w zależności od charakteru sprawy)

III. Wymagane od wnioskodawców dokumenty i załączniki
- Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
- Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
- Prawomocne postanowienie Burmistrza Miasta Hrubieszowa opiniujące zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi /z załącznikiem graficznym/
- Mapę stanowiącą projekt podziału nieruchomości przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wykazem zmian gruntowych.
- Protokół przyjęcia granic 
- Wykaz synchroniczny jeżeli jest inne oznaczenie działek w KW i katastrze 
- Pozwolenie konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
IV. Opłata skarbowa 
- Bez opłaty skarbowej

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI.

I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
II. Forma załatwienia sprawy:
- postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zawierające określenie wnioskodawcy, przedmiot sporu, strony, oraz geodetę uprawnionego upoważnionego przez wnioskodawcę do dokonania czynności rozgraniczenia 
- po przedłożeniu przez geodetę dokumentacji rozgraniczeniowej, ocenie prawidłowości wykonania czynności przez organ prowadzący postępowanie wydawana jest stosowna decyzja:
- decyzja administracyjna zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron,
- decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w przypadku zawarcia przez zainteresowane strony aktu ugody, który ma moc ugody sądowej,
- decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi w przypadku gdy nie doszło do zawarcia ugody i nie było podstaw do wydania decyzji zatwierdzającej granicę.

III. Wymagane dokumenty: 
- wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego,
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis z katastru nieruchomości,
- oświadczenie geodety o podjecie się czynności ustalenia przebiegu granicy z podaniem terminu dokonania tej czynności i formę rozliczenia finansowego z wnioskodawcą.

IV. Opłaty: wniosek wolny od opłat.

V. Termin załatwienia sprawy i tryb odwoławczy: 
- zgodnie z KPA po przedłożeniu wniosku a następnie po przedłożeniu dokumentów przez geodetę.
- na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie, 
- w przypadku decyzji wydanej w trybie art. 33 ustawy, strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. Opłata 10 zł
- W przypadku decyzji o umorzeniu postępowania stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu 


SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

1. Podstawa prawna 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 518 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
- Uchwała Nr XIX/190/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali w domach wielomieszkaniowych oraz przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych domów .
- Uchwała Nr XIX/189/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych budynków.

2. Forma załatwienia sprawy
- Protokół uzgodnień sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu. 
- Zawarcie aktu notarialnego

3. Wymagane od wnioskodawców dokumenty
- Podanie w sprawie wykupu mieszkania kierowane do Burmistrza Miasta Hrubieszów.

4. Opłaty
- Podanie bez opłaty skarbowej

5. Termin załatwienia sprawy
- czynności związane z procedurą sprzedaży mieszkania trwają od 2 - 3 miesięcy

6. Warunki sprzedaży lokali mieszkalnych
Sprzedaży, na rzecz najemców legitymujących się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu (umową najmu na czas nieoznaczony), podlegają lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta Hrubieszów. Sprzedaż następuje w oparciu o szacunek lokalu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego przy uwzględnieniu cen wolnorynkowych. Lokale sprzedawane są wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu, następne opłaty roczne płatne do końca marca w kolejnych latach w wysokości 1% aktualnej wartości tego gruntu. Warunkiem rozpoczęcia procedury sprzedaży jest wpłacenie zaliczki na poczet wyceny lokalu. Przed zawarciem aktu notarialnego wymagane jest zaświadczenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu za najem.

-Bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
- 70% od wartości mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku jednorazowej wpłaty całej kwoty ,
- 70% od wartości mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku jednorazowej wpłaty całej kwoty w małych budynkach mieszkalnych do 4 lokali mieszkalnych,
- 98% od wartości mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku jednorazowej wpłaty całej kwoty - dotyczy lokali mieszkalnych przejętych od PKP przy ul. Listopadowej.

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI.

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 47a ust. 5 i ust. 9 w zw. z art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)
2. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o połacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 z późn. zm.)

FORMA ZAŁATWIENIA 

Pisemne zawiadomienie o nadanie numeru porządkowego dla budynku.

TERMIN ZAŁATWIENIA

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY

Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:
1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres
2. określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć nadania numeru dla budynku:
a. wybudowanego (istniejącego) – jeżeli nie jest on jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków należy przedłożyć kopię inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz projekt budowlany do wglądu;
b. będącego w trakcie budowy – należy przedłożyć kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i do wglądu dziennik budowy oraz projekt budowlany;
c. prognozowanego do wybudowania – w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
3. informację o położeniu budynku, którego wniosek, według danych zawartych w 
ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną, obręb, numer 
działki ewidencyjnej);
Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

OPŁATY
Opłata skarbowa:
a. od wydania zaświadczenia – 17 zł
b. od pełnomocnictwa – 17 zł
c. od ustalenia numeru na budynku przeznaczonym na cele inne niż mieszkaniowe – 10 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: Bank PEKAO S.A. 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w banku PEKAO S.A. ul. Prusa 8 i w kasie tut. Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY 
1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
2. Właściciele nieruchomości zbudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
5. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
6. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Hrubieszowa.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). W przypadku braku porozumienia numery porządkowe ustala w drodze zarządzenia wojewoda.

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW.
1) prowadzenie zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Hrubieszów
- oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawę , najem, użyczenie, użytkowanie
- ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości Gminy Miejskiej na rzecz jednostek organizacyjnych
- wyrażanie zgody na udostępnianie nieruchomości w celu realizacji inwestycji
2) regulowanie stanów prawnych nieruchomości 
3) wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej
4) prowadzenie procedury związanej z przetargami na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
5) naliczanie opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Gminy Miejskiej,
6) aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miejskiej,
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru rozdysponowanych nieruchomości Gminy Miejskiej. 


Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WNP”.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019