Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Skarbnik

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ FINANSOWO - PODATKOWY (WFP)
Adres komórki

ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1

Email

Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: 
Skarbnik Miasta - Naczelnik Wydziału - Marta Woźnica (pokój Nr 17, wew. 31)

 Zadania: 

 

 1. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
 2. opracowywanie założeń do projektu budżetu miasta, przygotowanie projektu budżetu, przygotowanie projektów planu budżetu wraz z autopoprawkami Burmistrza Miasta.
 3. opracowanie układu wykonawczego budżetu miasta oraz harmonogramu wraz ze stosownymi projektami Zarządzeń Burmistrza Miasta.
 4. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach zmian w budżecie miasta.
 5. rozliczanie wydatków i dochodów budżetu miasta.
 6. nadzór i rozliczanie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, powierzone i własne oraz ze źródeł pozabudżetowych.
 7. pracowywanie okresowych - miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zbiorczych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu.
 8. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej.
 9. prowadzenie ewidencji wykorzystania środków budżetowych - według dysponentów w zakresie zadań własnych i zleconych.
 10. prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych.
 11. prowadzenie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego gminy miejskiej oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta.
 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 13. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem ich zgodności z planem finansowym.
 14. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń oraz nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 15. kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów oraz terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze, zapisy na hipotekach.
 16. rozliczanie inkasentów.
 17. uzgadnianie zapisów księgowych z rejestrem zbiorczym wpłat podatków i opłat.
 18. ustalanie na podstawie ewidencji księgowych danych potrzebnych do wydania zaświadczeń o wysokościach zaległości podatkowych o stanie majątkowym itp. oraz ich wydawanie.
 19. prowadzenie wstępnej kontroli deklaracji podatkowych pod względem ich zgodności z posiadanymi wypisami z rejestru gruntów oraz ewidencją budynków i budowli z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
 20. prowadzenie postępowania w zakresie przygotowania materiałów odnośnie umorzenia, odroczeń itp. wraz z opisem sytuacji materialnej i finansowej w celu podjęcia przez Burmistrza Miasta stosownych decyzji w tym zakresie.
 21. prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu dochodów z mienia komunalnego na podstawie przypisów dokonywanych przez WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WNP) wraz z ich windykacją i kierowaniem na drogę postępowania sądowego.
 22. naliczanie płac i sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu wrazz potrąceniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 23. rozliczanie podatków z Urzędem Skarbowym.
 24. rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z ZUS.Sprawy prowadzone przez wydział: 

 


Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego (tj. podatek od nieruchomości i podatek rolny) dla osób fizycznych oraz wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych
Pokój nr 12 tel. 846962380, 846962382 wew. 58

 Zaświadczenia o: stanie majątkowym, dochodowości,  niezaleganiu w podatkach, stwierdzające stan zaległości.
Podstawa prawna: Art.306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr.240 poz.2067)
Podstawą do wydania zaświadczenia są rejestry ,ewidencje i inne dane znajdujące się w posiadaniu urzędu.
Zaświadczenia wydawane są w granicach żądania wnioskodawcy. 
I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
II. Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia pobierana jest w zależności od tego gdzie i w jakim celu ma być przedkładane zaświadczenie:
- zaświadczenie o stanie majątkowym i dochodowości - 17 zł, 
- zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych 21 zł.
III. Termin 
Wydział wydaje zaświadczenia w terminie 7 dni.
Odbiór zaświadczeń dokonywany jest osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem operotora pocztowego.
Pokój nr 12 tel. 846962380, 846962382 wew. 58

 Wymiar i ewidencja księgowa podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów
Ewidencja księgowa dochodów z mienia gminy (opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd, opłaty ze sprzedaży i dzierżaw) 

Pokój nr 11, tel. 846962380, 846962382 wew. 33

 


Kasa urzędu czynna w godz. 8.00-9.30 i od 10.30-13.00

 


Przyjmowanie wpłat podatków i opłat:
pokój nr 9 tel. 846962380, 846962382 wew. 32

 


Opłaty: 
Nr konta bankowego:
Bank PEKAO S.A.
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

 Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WFP”.

 

 


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019