Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Sekretarz

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY (WOK)
Adres komórki

ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1

Telefon
846962380, 846962382 wew. 50
Email

Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: Naczelnik Wydziału - Radosław Szkudziński

Zadania:

 1. w zakresie oświaty:
  a) prowadzenie bazy danych oświatowych – system informacji oświatowej,
  b) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych,
  c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich obwodów,
  d) prowadzenie czynności związanych z oceną cząstkową pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
  e) analiza arkuszy organizacyjnych i przedłożenie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
  f) realizacja zadań w zakresie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli,
  g) kontrola spełniania realizacji obowiązku nauki,
  h) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół,
  i) opracowywanie projektu regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnych wynikających ze stosunku pracy i innych składników wynagrodzenia,
  j) organizowanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów w podporządkowanych szkołach i przedszkolach,
  k) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie,
  l) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego,
  m) prowadzenie spraw związanych z działalnością publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  n) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  o) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego (w tym wyliczanie i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji),
  p) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  r) wnioskowanie, realizacja i rozliczanie różnego rodzaju subwencji, dotacji i dofinansowań z zakresu oświaty,
  s) składanie wniosków o przyznanie dyrektorom jednostek oświatowych nagród resortowych
  (np. nagroda Kuratora Oświaty, nagroda Ministra Edukacji Narodowej),
  t) przyznawanie nauczycielom nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  u) udzielanie nauczycielom świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej;

 2. sprawy związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym: prowadzenie rejestru żłobków oraz sprawowanie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta;

 4. sprawy związane z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta;

 5. sprawy związane z przyznawaniem jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa,

 6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

 7. w zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  a) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organizatora dla miejskich instytucji kultury, prowadzenia rejestru instytucji kultury,
  b) opracowywanie kalendarzy imprez i informatorów kulturalnych,
  c) współpraca z organizacjami i organizatorami ruchu kulturalnego,
  d) upowszechnianie i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  e) organizowanie obchodów rocznic i świąt państwowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji państwowej, instytucjami, stowarzyszeniami, związkami kombatanckimi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
  f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów w zakresie kultury;

 8. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 9. organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad pomnikami, obeliskami, grobami wojennymi oraz tablicami upamiętniającymi wydarzenia historyczne i pamiątkowe; współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie;

 10. prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w zakresie tzw. projektów „miękkich” dotyczących merytorycznego zakresu zadań wydziału;

 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych:
  a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie,
  b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie,
  c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie,
  d) Przedszkola Nr 1 w Hrubieszowie,
  e) Przedszkola Nr 2 w Hrubieszowie,
  f) Przedszkola Nr 3 w Hrubieszowie,
  g) Przedszkola Nr 5 w Hrubieszowie,
  h) Centrum Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie,
  i) Hrubieszowskiego Domu Kultury,
  j) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie,
  k) Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.”


Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WOK”.


PATRONAT BURMISTRZA


Osoba odpowiedzialna za publikowane informacje: Radosław Szkudziński


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
08-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019